Portal_background_image

شهرستان در يك نگاه

نام: شهرستان كميجان

تعداد شهرهاي تابعه : (2شهر ،)كميجان وميلاجرد

تعداد بخشهاي تابعه : (2بخش) مركزي وميلاجرد 

تعداد دهستانهاي شهرستان : جمعاً 4 دهستان بشرح ذيل مي‌باشد.

الف :دهستانهاي بخش مركزي 

  1. دهستان وفس  
  2. دهستان اسفندان

    ب:دهستانهاي بخش ميلاجرد

        1-دهستان ميلاجرد

        2-دهستان خسروبيگ

2 ـ وجه تسميه شهرستان ، شهرها و بخشهاي تابعه

الف : كميجان

تاريخ سكونت وآباداني وظهور تمدن هاي بشري در كشورمان قدمتي طولاني دارد وآثار باقيمانده از آن نشان از حيات وافول كهن مي باشد واين شهرستان بدليل مجاورت با منطقه همدان كه اولين حكومت آريايي ها پس از مهاجرت به ايران دراين شهرستان نيز ظهور پيدا كرد وبطور قطع اين منطقه درتاريخ باستان داراي سكنه بوده كه وجود تپه هاي باستاني ،گبري ،چرگزي ورايج بودن زبان تاتي در روستاهاي وفس ، چهرقان وفرك از تاريخ كهن اين شهرستان حكايت مي كند . علامه دهخدا دركتاب لغت نامه بزرگ خوددروجه تسميه كميجان وميلاجرد مي گويد كمي وميلاد دو برادر از نوادگان سلسله هخامنشي بوده اند كه به اين منطقه آمده وكمي در محل فعلي كميجان وميلاد در محل فعلي ميلاجرد مستقر وشهرهايي با دژهاي محكم واستوار بنا نمودند .

ايل بزچلو  وايلات شيعه ،ترك زبان ويكي از ايلات قزلباش درزمان ظهور سلسله صفويه به حمايت وپشتباني شاه اسماعيل صفوي برخاسته ودرجنگ شاه صفوي با ازبك ها ، رئيس ايل بنام آدور بادور موفق به كشتن شيبك خان ازبك شده وسرايشان را به عنوان تحفه به زير پاي اسب شاه اسماعيل پرتاب مي نمايد كه بواسطه اين خدمت بزرگ در سفر به كرمانشاه دركنار تپه چرگزي كميجان اردو مي زنند واين منطقه  به سردار بزچلو هديه وانعام داده مي شود وپس از آن ايل بزچلو به اين منطقه عزيمت وساكن مي گردند. در كتاب آقاي محمد رضا محتاط نوشته كميجان مامي است كه دروجه تسميه آن اختلاف نظر موجود است . صورت ظاهر واژه نشان مي دهد تركيب شده از كمي + ي+ جان وروي هم به معني سرزمين يا جايگاه گياه ، چمنزار ومرغزار مي باشد . اين وجه با موقعيت تاريخي وجغرافيايي منطقه سازگار مي باشد . زيرا آسياب هاي متعددي كه دراين شهر وجودداشته وچشمه هاي متعدد ونهالستان هاي زيادي كه درقسمت جنوبي وجنوب شرقي قراردارد نشان از سر سبزي و آب فراوان در كميجان بوده است  كه به صورت مشروح بدان  پرداخته شده است وهمچنين زادگاه عارف ودانشمند بزرگ وشاعر قرن هفتم هجري بنام فخرالدين عراقي است كه دركتاب دهگان نيز چنين نوشته شده است.

 قابل ذكر است هيأت محترم وزيران در جلسه مورخ 29/10/1381بنا به پيشنهاد شماره 12945/م مورخ 19/8/1380وزارت محترم كشور و با رعايت تصويب نامه شماره 58538ت 26118مورخ 22/12/1380  استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362و در مجلس شوراي اسلامي و آئين‌نامه اجرائي آن مصوب 22/7/1363 و در اجراي ماده 6 همين قانون تصويب نمود كه بخش خنداب به مركزيت خنداب كه تا قبل از مصوبه هيات وزيران  مصوب 15/4/1360 درمجلس شوراي اسلامي و آئين‌نامه اجرائي روستاهاي بخش خنداب خود تابع بخش وفس و زير نظر بخشداري وفس اداره مي‌شد. از اين شهرستان انتزاع وبه عنوان بخش مستقل درتابعيت اراك باقي بماند.

 

بخش مركزي :

بخش مركزي شهر ستان داري دودهستان وداراي 32 روستا كه تعداد30 روستا داراي سكنه و تعداد2روستا خالي از سكنه  مي باشد ويكي از روستا هاي تابعه بخش مركزي (وفس ) جزء مناطق گردشگري بوده  كه علاوه برباغات سرسبز محل تفرجگاهي بوده وجود زياتگاه شاهزاده حسين در اين بالاي قله كوه (قلنجه)  وحضور مردم در اين امامزاده ،وجود انواع گونه هاي گياهان دارويي از جمله آويشن ، پونه ، ،مرزه كوهي ،پياز كوهي ،گزنه، موسير وغيره موجب شده بسياري از ،گردشكران وآحاد مردم  به اين منطقه عزيمت نمايندوجود قلعه بهادري جزء  آثار ميراث فرهنگي كه به ثبت رسيده است ومكاني  بسيار ديدني  ميباشدكه درايام سال مورد بازديد از سوي مسئولين كشوري واستاني قرار مي گيرد

بخش ميلاجرد :

هيأت  وزيران در جلسه مورخ 29/10/1381بنا به پيشنهاد شماره 12945/مورخ 19/8/1380وزارت محترم كشور و با رعايت تصويب نامه شماره 58538ت 26118مورخ 22/12/1380  استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362اصلاحات تقسيمات زير در استان مركزي را تصويب نمودد كه بخسش ميلاجرد بعنوان بخش مستقل درتابعيت شهرستان ومتشكل از دهستان ميلاجرد وخسروبيگ ايجاد وتاسيس گرديده است وداراي 30روستا كه تعداد22 روستا داراي سكنه و تعداد8روستا خالي از سكنه مي باشد ويكي از دلايل خالي  از سكنه شدن روستاهاي اين بخش خشك شدن قنوات وافت شديد آب هاي زير زميني وقليايي واسيدي شدن آب شرب  مي باشد.بخش ميلاجرد با وجود به اينكه از رودخانه قره چاي مشروب مي گرديدو ولي متاسفانه  به علت  خشك سالي هاي اخيرو حفر چاههاي غيرمجاز در اطراف اين رودخانه (قره چاي)  موجبات افت شديد آب  هاي زير زميني آن را فراهم نموده و باعث شده كه روستاهاي بخش ميلاجرد نتوانند از اين آب سطحي استفاده بهينه انجام دهد وهمين امر باعث شده تعداد10 روستا خالي از سكنه گردد وبيشتر به شهرستانهای  همجوار ويا مراكز استانها تهران ، قم ،اراك وهمدان مهاجرت نمايند. بخش ميلاجرد يكي از عمده توليدكنندگان در بخش كشاورزي ازجمله گندم ،جو ولوبيا وعلوفه دامي بوده كه درسال اخير بعلت خشك شدن چاه هاي كشاورزي مجاز  وپر ومسلوب شدن چاه هاي غير مجازبخشي از توليدات كاهش يافته است. يكي از دلايل مهاجرت مردم بعلت اوقاف بودن كليه اراضي ميلاجرد وعدم ايجاد ناحيه صنعتي وايجادمجتمع هاي  گلخانه وسرمايه گذاري دربخش صنعتي وتوليدي مي باشد که علاوه بر پیگیریهای شورا و اهالی برای ارج ازموقوفه شدن ، برای ایجاد ناحیه  صنعتی نیز مراحل اداری شامل تعیین محدوده و تصیب ان انجام گردیده و در خصوص رفع معارض و شروع عملیات اجرایی اقدامات در دست انجام است.     

3 ـ وضعيت آب و هوائي منطقه

عمده بارندگي اين شهرستان ناشي از توده هواي مديترانه اي است كه از سمت غرب وهمدان وارد مي شود .وپس از آن جريانات واصله از سوي شمالغرب را كه از درياي سياه ومناطق شمالي اروپا سرچشمه مي گيرد مي توان نام برد.هر چند ميزان بارندگي شهرستان در سال زراعي 94 ـ 95 در سه ماهه اول سال زارعي با كاهش چند درصدي مواجه گرديده است اما در عوض از بهمن ماه به بعد يعني زمانيكه كشت ديم نياز بيشتري به آب دارد اين كمبود به نحو خوبي جبران شده است. توزيع مجموع بارندگي در اكثر نقاط مناسب بوده است شهرستان كميجان درارتفاع 1741 متري از سطح دريا قرار دارد وارتفاعات مياني استان موجب شده كه زمستانهاي سردوخشك  با حداقل دما 13 - درجه زير صفر  وتابستانهاي معتدل با حداكثر دما37درجه را درشهرستان شاهد هستيم وميانگين بارش ساليانه 223الي 350 ميليمتر متغير بوده وحداكثربارندگي در 24 ساعته 63 ميلي متر  وحداقل وحداكثر رطوبت نسبي به ترتيب 34و56 درصد اندازه گيري شده است وتعدادروزهاي يخبندان 82روز مي باشد   ودرسال جاري ميزان بارندگي 337 ميلي متر گزارش شده است .

د


مطالب ویژه
    آخرین اخبار دفاتر استانداری

    آخرین اخبار بخشداری ها