1397/08/14 10:30
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان كميجان تشكيل شد
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان در مورخ ۹۷/۸/۱۴در محل سالن جلسات فرمانداری به ریاست فرماندار و با حضور اعضاء برگزار گردید

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved