1398/02/25 12:57
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان :
بازديد فرماندارشهرستان از دانشگاه پيام نور واحد كميجان
وز دوشنبه 98/2/16 فائض پور فرماندار به اتفاق عیسی آبادی معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری از دانشگاه پیام نور واحد کمیجان بازدید کردند

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved