1398/05/22 12:16
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
اهدا لوح تقدير از طرف فرماندار به خبرنگاران شهرستان كميجان
در قسمت اول جلسه کمیته برنامه ریزی کمیجان از خبرنگاران شهرستان با حضور مقدسی و کریمی نمایندگان اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی و سایر مدیران و مسئولین حاضر تقدیر و تشکر شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved