1398/08/10 11:12
روابط عمومي فرمانداري شهرستان كميجان:
رزمايش واحدهاي امدادي – خدمات رسان- نظامي و انتظامي
روز چهارشنبه 98/8/8 رزمایش واحدهای امدادی – خدمات رسان- نظامی و انتظامی شهرستان کمیجان برگزار شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved